Contact

 

TLR International Laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Handelsweg 70

2988 DB Ridderkerk

Netherlands

Post

 

.

.

.

Regelgeving

TLR-consultants kunnen een onafhankelijke beoordeling van uw productiefaciliteit uitvoeren. Zo kunnen ze verifiëren of uw producten voldoen aan wettelijke voedselveiligheidseisen en/of specificaties van retailorganisaties of andere afnemers. Uiteraard kan dit worden bevestigd met relevante analyses in ons laboratorium.

 

Ook kunnen onze adviseurs nagaan aan welke eisen u moet voldoen voor de import of export van uw voedingsmiddelen, grondstoffen, diervoeders of mengvoedergrondstoffen. Ons laboratorium verschaft daarbij de noodzakelijke, internationaal geaccepteerde analysecertificaten.

 

Hieronder treft u relevante Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot levensmiddelen en diervoeder. Mist u een regelgeving of heeft u een vraag over de interpretatie van de regelgeving? neem dan contact op met TLR!

 

Levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 2021/1399

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen betreft

Verordening (EG) nr. 2021/1323

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor cadmium in
bepaalde levensmiddelen betreft .

Verordening (EG) nr. 2021/1317

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor lood in bepaalde
levensmiddelen betreft .

Algemene Levensmiddelen Verordening:

Verordening (EG) nr. 178/2002

tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving.

Verordening (EG) nr. 852/2004

inzake levensmiddelenhygiëne 

Verordening (EG) nr. 999/2001

houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Verordening (EG) nr. 1907/2006

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Verordening (EG) nr. 2017/625

inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

Verordening (EG) nr. 1881/2006

tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 2073/2005

inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 1829/2003

inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Verordening (EG) nr. 1830/2003

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

Verordening (EG) nr. 396/2005

tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2092/91

inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 1235/2008

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

Diervoeders

Verordening (EG) Nr. 183/2005

tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

Verordening (EG) nr. 1069/2009

tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002

Verordening (EG) nr. 1831/2003

betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Verordening (EG) nr. 2017/625

inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

Verordening (EG) nr. 152/2009

tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders

Verordening (EG) nr. 1829/2003

inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Verordening (EG) nr. 1830/2003

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

Verordening (EG) nr. 396/2005

tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Richtlijn 2002/32/EG

inzake ongewenste stoffen in diervoeding

 

Bedankt voor het aanmelden

Wij zouden graag willen weten wat voor type Nieuws u allemaal wilt ontvangen