Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Regelgeving

Regelgeving

Hieronder treft u relevante Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot levensmiddelen en diervoeder.

 

Levensmiddelen

Algemene Levensmiddelen Verordening: Verordening (EG) nr. 178/2002

tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

Verordening (EG) nr. 852/2004

inzake levensmiddelenhygiëne 

Verordening (EG) nr. 999/2001

houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Verordening (EG) nr. 1907/2006

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

Verordening (EG) nr. 882/2004

inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

Verordening (EG) nr. 1881/2006

tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 2073/2005

inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 1829/2003

inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Verordening (EG) nr. 1830/2003

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

Verordening (EG) nr. 396/2005

tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2092/91

inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 1235/2008

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

 

Diervoeding:

Verordening (EG) Nr. 183/2005

tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

Verordening (EG) nr. 1069/2009

tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002

Verordening (EG) nr. 1831/2003

betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Verordening (EG) nr. 882/2004

inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

Verordening (EG) nr. 152/2009

tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders

Verordening (EG) nr. 1829/2003

inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Verordening (EG) nr. 1830/2003

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

Verordening (EG) nr. 396/2005

tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Richtlijn 2002/32/EG

inzake ongewenste stoffen in diervoeding